Dịch vụ

Dịch vụ

Bán và cho thuê các loại container lạnh

-  Định nghĩa container lạnh.
-  Chức năng và phạm vi sử dụng của container lạnh.
- Tại sao lại sử dụng các sản phẩm và dịch vụ container do Cái Mép Containers cung cấp ?