Giới thiệu

Giới thiệu

CHÍNH SÁCH, TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1234
  1. Luôn sẵn có hàng hóa và đa dạng về chủng loại.
  2. Luôn lắng nghe và tiêp thu ý kiến về việc nâng cao chất lượng sản phẩm và tinh thần thái độ phục vụ.
  3. Có chính sách giá hỗ trợ ưu đãi với những khách hàng truyền thống có tiềm năng.
  4. Sẵn sàng cung cấp dịch vụ ở bất cứ đâu và khi nào nhận yêu cầu của khách hàng.
  5. Luôn cung cấp đầy đủ thông tin và các hướng dẫn kỹ thuật có liên quan tới khách hàng, vói mục đích khai thác hiệu quả nhất về kinh tế, độ bền vững trong hoạt động khai thác cho các sản phẩm mà Cái Mép cung cấp.
  6. Tôn chỉ hoạt động kinh doanh của công ty là: “Sự phát triển của khách hàng chính là sự phát triển của Cái Mép” và “Khách hàng là thượng đế”
  7. Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn.